آگهی های اسیک

دستگاه های اسیک یا مدار مجتمع با کاربرد خاص برای استخراج رمزارزها می باشد ، استخراج رمزارزها به صورت صنعت در ایران پذیرفته شده است.

گرافیک
30

1,400,000 تومان

گرافیک ماینینگ
29

1,400,000 تومان

ریگ ماینینگ
28

25,000,000 تومان